32. ปริมาณน้ำท่าจำแนกตามภูมิภาค

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณน้ำท่าจำแนกตามภูมิภาค”

ปริมาณน้ำท่าในประเทศไทยทั้ง 25 ลุ่มน้ำ ใน พ.ศ. 2560/2561 มีปริมาณน้ำท่า โดยธรรมชาติเฉลี่ยทั้งปีรวม 213,423 ล้านลูกบาศก์เมตร ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2559/2560 ที่มีปริมาณเฉลี่ยทั้งปีรวม 213,447 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นปริมาณน้ำท่าในช่วงฤดูฝน 183,002 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 85.75 และปริมาณน้ำท่าในช่วงฤดูแล้ง 30,422 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 14.25 โดยในภาคใต้ มีปริมาณน้ำท่ามากที่สุด 64,486 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมีปริมาณ 61,513 38,567 24,976 และ 23,882 ตามลำดับ

ปริมาณน้ำท่าในประเทศไทยจำแนกตามภูมิภาค พ.ศ. 2559/2560 และ พ.ศ. 2560/2561

 

ที่มา: กรมชลประทาน (2559 และ 2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562